تاریخچه

“تاریخچۀ انعقاد تفاهم نامه و “ طرح پزشکی روان تنی( سایکوسوماتیک) در ایران

پیرامون تاریخ و چگونگی پیدایش ایدۀ ایجاد رشته پزشکی روان تنی در ایران

October 2004
مهر١٣۸٣
آقای دکترسعید مشرف، متولد اصفهان، فارغ التحصیل درآلمان که اکنون به عنوان فوق تخصص ریاست بخش سایکوسوماتیک کلینیک امابورگ مشغول به کار می باشد و مسئولیت پروژه های درمانی ـ تحقیقاتی در بیمارستان لودنشاید (بیمارستان آموزشی دانشگاه بن) را بعهده دارد، به خواست خویش و با هدف همکاری علمی با دانشگاه اصفهان جلسه گفتگویی را با آقای دکترزرگرزاده مسئول روابط بین المللی دانشگاه اصفهان ترتیب داد
در این گفتگوی سازنده وصمیمانه دکترمشرف پیشنهاد یک همکاری علمی و پزشکی را ازجمله در رشته های درد درمانی، هیپنوتراپی، روان شناسی ضربه های روحی، پزشکی اعصاب داخلی و بویژه پزشکی روان تنی ( سایکوسوماتیک ) مطرح نمود
آقای دکتر زرگرزاده ازاین پیشنهاد همکاری استقبال نموده و به اتفاق آقای دکترمشرف برگزاری چند سخنرانی را در موضوعات درد درمانی مطابق طرحِ درمانیِ روحی- روانی، اجتماعی وجسمی (سایکوسوماتیک) ،هیپنوتراپی و دیگر رشته های روان تنی سایکوسوماتیک) برنامه ریزی نمودند
به دنبال این نشست آقای دکتر زرگرزاده، آقای دکترمشرف را به „خبرنامۀ پژوهش و علم” مجلۀ وابسته به دانشگاه اصفهان معرفی نمود که این امر موجب همکاری های سازندۀ بیشتری در آینده گردید

June 2005
خرداد١٣٨٤

به دنبال ارتباطات پیاپی و منظمِ تلفنی و پست الکترونیکی ، برای اجرای یک سخنرانی توسط آقای دکتر مشرف پیرامون موضوع درد درمانی تصمیم گرفته شد که سپس در بیمارستان علی اصغر(بیمارستان آموزشی دانشگاه اصفهان) برای همکاران برگزار گردید
در نشست های تخصصی مشترک با همکاران علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای برنامه ریزی همکاری های بیشترتصمیم گرفته شد. دراین زمینه نشست سه نفره ای که با حضورآقایان دکتر زرگرزاده، دکتر ادیبی (معاون ریاست تحقیق دانشگاه اصفهان) و آقای دکتر مشرف تشکیل گردید، دارای اهمیت ویژه ای بود. در این نشست آقای دکتر ادیبی همکاری و ارتباط هدفمندتری را میان آقای دکترمشرف و هیئت علمی رشته روان پزشکی دانشگاه اصفهان درخواست نمود

May 2006
اردیبهشت ١٣۸۵

نشست دیگری با شرکت آقایان دکترادیبی، دکتر زرگرزاده و دکترمشرف برگزارگردید و در پی آن، دیدار و گفتگویی نیز میان آقای دکترمشرف وخانم مومنی با آقای دکتر افشار(مدیریت پزشکی بیمارستان علی اصغر، بیمارستان آموزشی دانشگاه اصفهان) انجام گرفت. در چهارچوب این گفتگو و به دنبال آن، ضرورت ایجاد رشتۀ پزشکی روان تنی (سایکوسومانیک )در ایران و برای نخستین بار در دانشگاه اصفهان مشاهده گردید
دکترافشارحمایت همه جانبه خود را برای ایجاد این رشته پزشکی در دانشگاه اصفهان اعلام نمود

10.05.2006
٢٠-٢-١٣٨٥

آقای دکترمشرف بر اساس پژوهش های گستردۀ پیشین خود طرح ایجاد رشته روان تنی (سایکوسوماتیک)در ایران را نوشت

موافقت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
10.05.2006
٢٠-٢-١٣٨٥

آقای دکترمشرف مقالۀ تنظیم شدۀ خود را که پیشرفت کار این طرح و نیز دیدگاه های علمی متخصصان پزشکی روان تنی تا آن زمان، در آن تشریح شده بود انتشار داد

11.05.2006
٢١-٢-١٣٨٥

آقای دکترمشرف طرح و مقاله خود را به آقایان دکترافشار و دکتر زرگرزاده معرفی نمود که مورد پذیرش ایشان قرار گرفت و سازمان دادن برگزاری نخستین کنگرۀ روان تنی( سایکوسوماتیک) در ایران در سال پس از آن ( ١٣۸۶ ) به عنوان یکی از اهداف کوتاه مدت این طرح اعلام گردید

 

موافقت کلینیک لودنشاید
24.06.2006
٣-٤-١٣٨٥

آقای دکترمشرف پس از بازگشت از ایران طرح خود را به آقای دکتر سرز (مسئول وقت امور کیفی کلینیک لودنشاید) معرفی نمود و با ایشان پیرامون نوشتن تفاهمنامه ای مشورت نمود. در پی این مشاوره طرح اولیۀ یک تفاهمنامه در این زمینه نوشته شد
آقای دکترمشرف طرح ایجاد رشتۀ پزشکی روان تنی در ایران و طرح اولیۀ تفاهمنامۀ میان کلینیک لودنشاید ودانشگاه علوم پزشکی اصفهان را به ریاست کل پزشکی کلینیک لودنشاید آقای پروفسوردکتر پولمن معرفی نمود. پروفسور دکترپولمن نیز حمایت خود را از این اقدام اعلام کرده و پیشنهاد ها و راهنمایی هایی را که حاصل تجربیات پرارزش کاری ایشان در عرصۀ بین المللی بودند به آقای دکتر مشرف ارائه داد و شرکت و همکاری آقایان دکتر هیلدنبراند ریاست پزشکی کلینیک روان تنی (سایکوسوماتیک) و دکتر روزنتال ریاست پزشکی کلینیک روان پزشکی و روان درمانی را در این طرح مفید دانست

June 2006
تیر ١٣٨٥

طرح یاد شده به آقایان دکترهیلدنبراند و دکترروزنتال معرفی گردید و هردو ریاست پزشکی آمادگی خود را برای تهیۀ و انعقاد تفاهم نامه و ایجاد رشته پزشکی روان تنی (سایکوسوماتیک) در ایران اعلام داشتند

اولین انستیتوی سایکوسوماتیک در ایران
10.10.2006
١٨-٧-١٣٨٥

آقای دکتر افشار از ایران به آقای دکتر مشرف اطلاع داد که موفق به ایجاد یک بخش کوچک روان تنی متناسب با چهارچوب مرحلۀ اولیه این طرح گردیده است که در آن بیماران روان تنی شناسایی و کد بندی می شوند

بخش ایرانی / بخش آلمانی
06.11.2006
١٥-٨-١٣٨٥

آقای دکترمشرف پس از گفتگوهای متعدد با همکاران آلمانی و ایرانی موفق به نوشتن تفاهمنامه ای که برای هر دو طرف رضایت بخش باشد گردید. وی در این کار از طرف آلمانی به ویژه از سوی آقایان پروفسور پولمن، دکتر هیلدنبراند و دکتر روزنتال و در طرف ایرانی از سوی آقایان دکتر زرگرزاده، دکتر افشار و دکتر ادیبی مورد حمایت قرار گرفت. همگی این همکاران هنگام نوشتن این تفاهمنامه ایده های بسیارجالبی را مطرح تمودند

قرارداد
13.11.2006
٢٢-٨-١٣٨٥

پس از گذشت نزدیک به یک سال از آغاز کار، با برگزاری مراسم ویژه ای در کلینیک لودنشاید در آلمان تفاهمنامه ای به امضاء رسید. آقای دکتر مشرف در این مراسم پیام همکاران ایرانی خود را به اطلاع همکاران آلمانی رساند و سپس آقایان پروفسور پولمن و دکتر روزنتال سخنرانی نموده و آقای دکترهیلدنبراند به اتفاق بقیۀ همکاران یک پیام ویدئویی برای همکاران ایرانی خود فرستادند. در تفاهمنامۀ منعقده میان دو موسسه دانشگاهی و علمی، دکتر سعید مشرف به عنوان مدیراصلی و هماهنگ کننده طرح روان تنی سایکوسوماتیک) در ایران معین گردید و آقایان دکتر هیلدنبراند و روزنتال به عنوان هماهنگ کننده طرف آلمانی و آقایان دکترافشار و دکتر زرگر زاده و دکتراسدالهی به عنوان هماهنگ کننده طرف ایرانی نامیده شدند

19.11.2006
آبان ١٣۸۵
دکتر مشرف به ایران پرواز نمود تا تفاهمنامه را به امضای همکاران ایرانی نیز برساند

21.11.2006
٣٠- ٨-١٣٨٥

آقای دکتر مشرف در یک برنامه ویژه پیام های ویدئویی پروفسور پولمن و مدیران دو کلینیک آلمانی را به همکاران ایرانی خود نشان داد، سپس ییشرفت های بدست آمده در کار را به اطلاع ایشان رساند وپیشنهاد های خود را در این زمینه ارائه نمود. پس از آن طی یک گفتگوی سازنده به بررسی چگونگی ادامه کار، اهداف و مشکلات اجرایی پرداخته شد.آقایان دکتر افشار،دکتر ادیبی و دکتر اسدالهی نکات جالبی را برای گسترش همکاری های مورد نظر مطرح نمودند. در پی آن از آقای دکتر زرگرزاده بویژه بدلیل همکاری ارزشمند و کوشش فراوان برای به انجام رسانیدن این طرح سپاسگزاری گردید و کلیۀ همکاران نیز خود را موظف نمودند تا برای برگزاری اولین کنگره روان تنی (سایکوسوماتیک) درایران فعالانه همکاری نمایند
در پایان، تفاهمنامه توسط آقایان دکتر ادیبی و دکتر افشار به امضاء رسید و آقایان دکتر ادیبی و دکتر زرگرزاده نیز پیام های کوتاهی برای همکاران آلمانی خود فرستادند

20.12.2006
٢٩-٩-١٣٨٥

مطابق اهداف کوتاه مدت طرح ، تیم مشاوران علمی تشکیل داده شد

04.01.2007
١٤-١٠-١٣٨٥

مطابق اهداف کوتاه مدت طرح، هیئت علمی طرح انتخاب گردید

انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی که در سال ٢٠٠٦ میلادی بنیان گذاری شد، فعالیت خود را آغاز کرد

26.05.2007
٤ـ ٣ ـ ١٣٨٦
طی نشستی درهتل عباسی اصفهان در ادامه اولین همایش سایکوسوماتیک در ایران، بین دکتر شاکورمحمود زادا از کشور افغانستان وعضوء هیات علمی انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی و دکترسعید مشرف دهکردی پرزیدنت این انجمن ومدیر وهماهنگ کننده اصلی پروژه سایکوسوماتیک در ایران، توافق وبرنامه ریزی بلند مدت جهت ایجاد رشته سایکوسوماتیک در افغانستان وهمکاریهای علمی پزشکی مابین دو کشور بعمل آمد

عکس

آکادمی سایکوسوماتیک ایران و آلمان فعالیت کارخود را آغاز کرد

15.11.2007

تفاهم نامه ایجاد رشته تخصصی سایکوسوماتیک در ایران وانجام همکاریهای علمی وپروژه های تحقیقاتی بين دکتر سعید مشرف دهکردی مدیر و هماهنگ کننده اصلی طرح پزشکی سایکوسوماتیک(روان تنی) در ایران و پروفسور دکتر ولفگانگ تررس ، رئیس افتخاری انجمن پزشکی سایکوسوماتیک و روان درمانی آلمان و رئیس بخش سایکوسوماتیک دانشگاه دوسلدورف آلمان به امضاء رسید

 

22.11.2007

تفاهم نامه ایجاد رشته تخصصی سایکوسوماتیک در ایران وانجام همکاریهای علمی وپروژه های تحقیقاتی بين دکتر سعید مشرف دهکردی مدیر و هماهنگ کننده اصلی طرح پزشکی سایکوسوماتیک(روان تنی) در ایران و پروفسور دکترهورست

کشله، رئیس بخش وکلینیک سایکوسوماتیک دانشگاه اولم آلمان به امضاء رسید . ازاهداف این تفاهم نامه درکنارهمکاری برای ایجاد رشته سایکوسوماتیک درایران، همکاریهای علمی وتحصیل وتبادل اطلاعات علمی است

06.09.2007
تفاهم نامه ایجاد رشته تخصصی سایکوسوماتیک در ایران وانجام همکاریهای علمی وپروژه های تحقیقاتی بين دکتر سعید مشرف دهکردی مدیر و هماهنگ کننده اصلی طرح پزشکی سایکوسوماتیک(روان تنی) در ایران و پروفسور دکتر هاینس رودل ، رئیس کلینیک سایکوسوماتیک سان فرانسیسکا ـ اشتیفت در شهر بادکرویسناخ آلمان به امضاء رسید

06.09.2007
تفاهم نامه ایجاد رشته تخصصی سایکوسوماتیک در ایران وانجام همکاریهای علمی وپروژه های تحقیقاتی بين دکتر سعید مشرف دهکردی مدیر و هماهنگ کننده اصلی طرح پزشکی سایکوسوماتیک(روان تنی) در ایران و پروفسور دکتر ویرشینگ،رئیس بخش وکلینیک سایکوسوماتیک دانشگاه فرایبورگ به امضاء رسید . ازاهداف این تفاهم نامه درکنارهمکاری برای ایجاد رشته سایکوسوماتیک درایران، همکاریهای علمی وتحصیل وتبادل اطلاعات علمی است

December 2007

تفاهم موفقیت آمیز کمیته برگزاری دومین همایش بین المللی سایکوسوماتیک در اصفهان ، بخش ایران و آلمان در رابطه با موضوع و زمان برگزاری همایش. اعضاء کمیته: (بخش ایران: دکتر حمید افشار، دکتر پیمان ادیبی، دکتر محسن معروفی) و (بخش آلمان: دکترسعید مشرف دهکردی، نسیم مومنی بروجنی، فرید مشرف دهکردی، رضا جراحی، دکترعباس ابطحی، پروفسور اولریش اشتور، دکتر جان ایلهان کیزلحان، دکتراگبرت کاردینال فن ویدرن)

February 2008

انتخاب دکتر سعید مشرف دهکردی و دکتر حمید افشار بعنوان مدیران علمی همایش و نسیم مومنی بروجنی و دکتر محسن معروفی

بعنوان دبیران اجرائئ همایش

May 2008

چاپ دومین مجله روان تنی (سایکوسوماتیک) واستقبال شرکت کنندگان از آن

چاپ اولین کتاب مرجع روان تنی (سایکوسوماتیک) درایران

7 – 9 May 2008

برگزاری موفقیت آمیز دومین همایش بین المللی سایکوسوماتیک (روان تنی) با حضور بیش از 800 نفر شرکت کننده و استقبال زیاد از کارگاهها

9 May 2008

تشکیل کمیته برگزاری سومین همایش سایکوسوماتیک در ایران. اعضاء کمیته: دکترسعید مشرف دهکردی، دکتر حمید افشار، دکتر پیمان ادیبی، نسیم مومنی بروجنی، پروفسور کارل ادوارد شایدت، رناته وایهه شایدت، پروفسور اولریش اشتور، پروفسور ولفگانگ لاربیگ، پروفسور یورن فن ویترزهایم، دکتر نوربرت گونسل، دکتر عباس ابطحی، رضا جراحی، فرید مشرف دهکردی، دکتر اگبرت کاردینال فن ویدرن، آنگلیکا میس، اریکا و آلار ساندر، داگمار مولر مباشری، دکتر جان ایلهان کیزلحان

تقاضای یک حمایت مالی برای اجرای Trainer of theTraniers مابین دانشگاه اصفهان و دانشگاه فرایبورگ آلمان توسط دکتر سعید مشرف دهکردی، پروفسور شایدت، پروفسور ویرشینگ نزد DAAD در سال 2010 و تعیین یک تیم برای اجرای پروژه و استفاده از ایرانیان مقیم آلمان از جمله خانم مرادی (امور ترجمه) و دکتر صلواتی برای اقدامات مسافرتی از جمله اخذ ویزا، تهیه بلیط و غیره

آغاز اولین دوره تابستانی پروژه DAAD با شرکت 25 پزشک ایرانی در فرایبورگ در سال 2010

برگزاری سومین همایش بین المللی روان تنی در ایران با موضوع اصلی درد در مدیریت روان تنی درد در تاریخ ۶ ـ ۴ خرداد ماه ۱٣۹۰ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در تاریخ ۵ خرداد ۱٣۹۰ جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن بین المللی رازی (دکتر سعید مشرف، مدیر وهماهنگ کننده اصلی پروژه روان تنی در ایران (پرزیدنت)، پروفسورجان کیزیلحان، پروفسور شایدت، پروفسور لاربیگ، خانم اریکا ساندر (معاون های ایشان) و آقای دکتر نوربالا رئیس بخش روان تنی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تعدادی از همکارانشان از جمله دکتر نجاتی صفا و دکتر اربابی برگزار شد. در این جلسه تصمیم بر این شد که انجمن بین المللی رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و پروژه روان تنی برای ایجاد رشته روان تنی در ایران اقدام نمایند و اولین قدم آن بود که تفاهم نامه ای به امضاء برسد.

آغاز کار کمیته پزشکی روان تنی با همکاری چندین دانشگاه از جمله دانشگاه های: تهران، مازندران، زنجان و شهید بهشتی

برگزاری کلاسهای دوره تابستانی پروژه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور اساتیدی چون پروفسور شایدت، دکتر سعید مشرف دهکردی و خانم دکتر بورگرمایستر و ….

در مرداد ماه ۱٣۹۰ جلسه ای در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل شد. در این جلسه بر آن شد که روی اهداف انجمن کار شده به موازات آن گام های بعدی برای تاسیس انجمن روان تنی ایران برداشته شود. از جمله شرکت کنندگان در این جلسه دکتر نوربالا و دکتر اربابی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مشرف و خانم مومنی از انجمن بین المللی رازی و دکتر صولتی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بودند.

بنا به نظر اعضای سومین کمیته کنگره سایکوسوماتیک در ایران، اولین همایش میان فرهنگی در تاریخ 13 نوامبر 2010 در شهر بادلاسپه آلمان برگزار شد.

بدنبال برگزاری موفقیت آمیز سومین کنگره بین المللی روان تنی در اصفهان در ماه مه سال 2011، انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی، دانشگاههای همکار انجمن در المان و مرکز درمانی ویتگنشتاین در روزهای پنجم وششم نوامبر سال جاری همایش سالانه خود، تحت عنوان روانپزشکی و روان تنی فرافرهنگی / پزشکی میان رشته ای در محل مرکز درمانی ویتگنشتاین در شهر باد لاسفه، برگزار نمود. در کنار مذاکرات با همکاران دانشگاههای ایران چندین تفاهم نامه با روسای دانشکده های پزشکی و روانپزشکی دانشگاههای آلمان به امضاء رسید و همچنین نشستی در رابطه با پروژه های تحقیقاتی مابین دانشگاههای مختلف ایران و آلمان در چارچوب همایش برگزار شد.

در چارچوب آخرین همایش بین المللی در شهر بادلاسپه آلمان در تاریخ 7 ـ 6 نوامبر 2011نشستی که با نماینده دانشگاه ماربورگ پروفسور ریف و پروفسور اشتانگر از دانشگاه فرانکفورت و بخشی از اعضائ هیات علمی انجمن رازی و ریاست هیات مدیره این انجمن پروفسور مشرف و هیاتی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر ابراهیمی و دکتر آقایی از دانشگاه خوارسگان برای آمادگی بستری جهت انجام پروژه های تحقیقاتی انجام گرفت. در این روند برای آماده سازی این پروژه های تحقیقاتی جلسه زیر در مرکز تحقیقاتی پروفسور ریف در دانشگاه ماربورگ برگزار شد.

  تفاهم نامه ای مابین انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی و مرکزتحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ماه مه 2011 به امضاء رسید. در جهت تحقق یافتن اهداف این تفاهم نامه و برگزاری همایش درمانهای غیر دارویی اعتیاد، همکاری این انجمن اعلام می گردد

تفاهم نامه ای مابین انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی و انجمن هیپنوتیزم ایران در مشهد در طی اولین همایش بین المللی هیپنوتیزم در ماه مه 2011 به امضاء رسید.

در تاریخ جولای 2012 ( تیرماه 1391) انجمن پزشکی روان تنی و روان درمانی ایران تاسیس و شروع به کار کرد. تاسیس این انجمن حاصل تلاش هفت ساله در چارچوب پروژه تعریف شده „روان تنی در ایران“ بود.

برای اولین بار در ایران رشته دانشگاهی درمان‌های غیر گفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برای علاقمندان ارائه خواهد شد.  در تابستان 1391 در طی نشستی پروفسور مشرف با دکتر فروغی، دکتر مهداد و دکتر حدجی تفاهمی برای ارائه رشته درمان های غیرگفتاری انجام شد که انجمن بین المللی رازی در چارچوب پروژه روان تنی با همکاری دانشگاههای وابسته برای به انجام رسانیدن این تفاهم همکاری خواهد کرد.

چهارمین همایش بین المللی سایکوسوماتیک در تاریخ 28 ـ 26 مهرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار شد. در این همایش چهارمین مجله تخصصی سایکوسوماتیک ارائه شد که مورد استقبال بسیاری از شرکت کنندگان قرار گرفت.

رویداد ویژه ای که در این روز اتفاق رخ داد اهدای جایزه بین المللی رازی برای اولین بار در این سال بود. ایده این جایزه را مدیر پروژه روان تنی در ایران و پرزیدنت انجمن بین المللی رازی در چهار سال پیش برای تشویق محققان، اساتید و فعالینی که برای رسیدن به اهداف پروژه روان تنی در ایران و گسترش و رشد دانش روان تنی، روان درمانی و در نهایت دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی و فرهنگی در سطح بین المللی فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته بود. برندگان این جایزه در این سال آقایان پروفسور ولفگانگ لاربیگ و پروفسورجان ایلهان کیزیلحان بودند.

پروفسور ریف سر دبیری مجله تخصصی سایکوسوماتیک را پذرفت و گروهی از فعالین انجمن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشگاههای خارج از کشور برای بدست اوری امتیازهای بین المللی و داخل کشور اقدام خواهند کرد.

 

Comments are closed.