طرح ایجاد رشته سایکوسوماتیک در ایران

طرح ایجاد رشتۀ تخصصی بیماری های روان تنی در ایران، اصفهان، با همکاری بیمارستان آموزشی دانشگاه بن، کلینیک لودنشاید در آلمان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط دکتر سعید مشرف دهکردی در اواسط ماه مه سال دو هزار و شش ميلادی با اهداف مشخص زیر ارائه گردید ومورد قبول قرار گرفته شد

اهداف کوتاه مدت * یک سال

الف – برنامه ریزی کارشناسی به منظور برقراری همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیمارستان آموزشی دانشگاه بن برای ایجاد رشتۀ پزشکی بیماری های روان تنی در ایران زیر نظر آقایان دکتر حمید افشار از دانشگاه اصفهان و دکتر سعید مشرف دهکردی از بیمارستان آموزشی دانشگاه بن، آلمان ب- معرفی رشتۀ پزشکی بیماری های روان تنی به عموم، بویژه به پزشکان، روانشناسان و متخصصان امور آموزشی و تربیتی و سازمانهای مربوط به ایشان پ ـ بنیانگذاری وایجاد هیات علمی وگروه علمی پروژه ج – برگزاری نخستین کنگرۀ رشتۀ بیماری های روان تنی در ایران ، اصفهان د – تهیۀ طرحی جهت تکمیل بیمارستان آموزشی روانپزشکی دانشگاه اصفهان ( بیمارستان علی اصغر ) با هدف ایجاد بخش درمان بیماری های روان تنی در این بیمارستان ی ـ ایجاد و تاسیس انجمن ها و آکادمی های مختلف برای رشته سایکوسوماتیک و روانشناسی ودیگر رشته های پزشکی که در یک رابطه تنگاتنگ با دانشگاهها هستند و از دانشگاهها حمایت می شود

اهداف میان مدت * دو سال

 الف – آشنا نمودن مسئولین تیم روانپزشکی این طرح از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( و دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور) با فضا و برخی از روشهای درمانی ِ رشتۀ بیماری های روان تنی از طریق گذراندن دوره های عملی در کلینیک بیماری های روان تنی در آلمان ب – آشنا نمودن همکاران ایرانی با درمان های روان تنی از طریق شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی زیر نظرگروه آلمانی در ایران ج – بحث و گفتگوهای کارشناسی پیرامون مشکلات ایجاد شده در جریان اجرای روشهای جدید و یافتن راههای حل این مشکلات د – آماده سازی و ایجاد زمینه های لازم اولیه برای ایجاد بخش جدید بیماری های روان تنی در بیمارستان آموزشی دانشگاه اصفهان با هدف ایجاد نخستین بخش درمانی بیماری های روان تنی و – فراهم آوردن امکانات برای ارائه دادن رسوم ومتدهای سایکوسوماتیک ( گروههای نظارت ومشاوره ، بالینت و خود شناسی ) به متخصصان سایر رشته های درمانی (پزشکان متخصص زنان، داخلی، جراحی وغیره ی – تعریف و آغاز پروژه های مشترک تحقیقات پزشکی در حوزۀ درمان بیماری های روان تنی میان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ودیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور) ودانشگاههای آلمان ک – آغاز دوره های آموزشی و عملی برای تربیت کادری متخصص با توانایی و شایستگی تدریس رشتۀ بیماری -های روان تنی دردانشگاهها و موسسات خصوصی آموزشی

 اهداف بلند مدت * پنج تا ده سال

الف – تهیۀ یک نظامنامۀ آموزشی برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ بیماری های روان تنی جهت اعطای عنوان جدید پزشک متخصص دردرمان بیماری های روان تنی ب – تعیین مراحل تحصیلی و تهیۀ نظامنامۀ این مراحل برای آموزش رشته های هنر درمانی، موزیک درمانی، رفتار درمانی، خانواده درمانی، سیستم درمانی، رقص درمانی، درمان ضربه های روحی، هیپنوتیزم بالینی، هیپنوتیزم پزشکی، ورزش درمانی، روشهای آرامبخشی و نیز برای شیوه های نوین روان درمانی در سیستم و محیط دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی این رشته های درمانی

Dr. Said Moshref Dehkordy Project coordinator/director of “Psychosomatic medicine in Iran”

Comments are closed.